Internationaal

Zorg kan ook in het Engels worden gegeven

Specialist in Rug, Nek & Schouderklachten

Korte wachttijden

Snel terecht met klachten

FAQ

Hoeveel sessies heb ik nodig?

Sommige patiënten bezoeken een chiropractor slechts een paar keer, terwijl andere patiënten weken of maanden consistente zorg nodig hebben. Hoeveel tijd nodig is voor uw herstel hangt af van een aantal factoren, waaronder de ernst van uw aandoening, uw leeftijd en de mate van verbetering die de cliënt wenst. Sommige patiënten willen dat hun pijn een beheersbaar niveau bereikt, terwijl anderen ons willen bezoeken tot de pijn volledig verdwenen is. Praat met ons over uw doelen, zodat we een behandelplan kunnen ontwikkelen dat is afgestemd op uw wensen.

Doet een behandeling pijn?

De beweging van de gewrichten tijdens een aanpassing veroorzaakt geen pijn. Veel patiënten voelen onmiddellijke verlichting na een chiropractische behandeling, maar sommigen kunnen een lichte pijn, stijfheid ervaren, net als na sommige vormen van lichaamsbeweging. Dit soort reacties komt voornamelijk van de spieren. De ernst van de reactie heeft te maken met de algemene conditie van de cliënt; als iemand in slechte fysieke conditie is, is de kans op reacties groter. Huidig onderzoek toont aan dat gering ongemak of pijn na manipulatie van de wervelkolom gewoonlijk binnen 24-48 uur verdwijnt.

Wat veroorzaakt het krakende geluid wanneer ik word aangepast?

Het aanpassen (of manipuleren) van een gewricht kan resulteren in het vrijkomen van een gasbel tussen de gewrichten, waardoor een knappend geluid ontstaat. Hetzelfde gebeurt wanneer u uw knokkels “kraakt”. Het geluid wordt veroorzaakt door de drukverandering in het gewricht, waardoor gasbellen vrijkomen.

Wat is het verschil tussen fysiotherapie en chiropractie?

Hoewel beide praktijken overeenkomsten vertonen, zijn ze verschillend en uniek in hun aanpak, technieken en doelen.

Fysiotherapie is een beroep in de gezondheidszorg dat gericht is op het herstellen en behouden van de fysieke functie en beweging van het bewegingsapparaat. Fysiotherapeuten beoordelen, diagnosticeren en behandelen diverse aandoeningen van het bewegingsapparaat, het zenuwstelsel en de luchtwegen. Zij gebruiken een verscheidenheid aan behandelingstechnieken zoals oefeningen, manuele therapie, elektrotherapie en onderwijs om patiënten te helpen hun aandoening te beheersen.

Chiropractie daarentegen is een beroep in de gezondheidszorg dat zich richt op de diagnose, behandeling en preventie van aandoeningen van het bewegingsapparaat, met name de wervelkolom, maar ook het centrale zenuwstelsel. Chiropractors maken gebruik van manuele manipulatie of aanpassing van de wervelkolom en andere gewrichten om afwijkingen of subluxaties te corrigeren, pijn te verlichten en het functioneren te verbeteren. Ze geven ook advies over veranderingen in levensstijl, oefeningen en voeding om een optimale gezondheid te bevorderen en toekomstige problemen te voorkomen.

Kan ik behandeld worden met Osteoporose?

Ja! Uit onderzoek blijkt zelfs dat chiropractische zorg het natuurlijke genezingsproces van je lichaam versterkt door de productie van osteoblasten te stimuleren. Osteoblasten zijn de cellen die de botvervanging in je lichaam stimuleren. Er moet ook rekening worden gehouden met andere factoren zoals dieet, levensstijl en niveau van lichamelijke activiteit, omdat dit de meest voorkomende oorzaken van osteoporose zijn.

Is chiropractische behandeling geschikt voor kinderen?

Ja, kinderen kunnen baat hebben bij chiropractische zorg. In feite is een goede functie van de wervelkolom essentieel voor een goede hersenfunctie en ontwikkeling. Naast de stress van het geboorteproces, die gemakkelijk blokkades kan veroorzaken in de nek- en bovenrugwervels, zijn kinderen erg lichamelijk actief en ervaren ze veel soorten valpartijen en klappen bij activiteiten van het dagelijks leven en sport. Dergelijke verwondingen kunnen veel symptomen veroorzaken, waaronder rug- en nekpijn, stijfheid, pijn of ongemak.

Is chiropractie veilig?

Chiropractie wordt algemeen erkend als een van de veiligste niet-medicamenteuze, niet-invasieve vormen van gezondheidszorg die beschikbaar zijn voor de behandeling van neuromusculoskeletale klachten. Hoewel chiropractie een uitstekende veiligheidsreputatie heeft, is geen enkele gezondheidsbehandeling volledig vrij van potentiële negatieve effecten. De risico’s van chiropractie zijn echter zeer klein. Nekmanipulatie, uitgevoerd door een deskundige en goed opgeleide professional zoals een chiropractor, is een opmerkelijk veilige procedure.

In sommige rapporten wordt manipulatie met hoge snelheid van de bovenste nek in verband gebracht met een bepaalde zeldzame vorm van beroerte, of distorsie van de wervelslagader. Er zijn echter aanwijzingen dat dit type slagaderlijk letsel vaak spontaan optreedt bij patiënten met reeds bestaande slagaderlijke aandoeningen. Deze dissecties worden in verband gebracht met alledaagse activiteiten zoals het draaien van het hoofd tijdens het autorijden, zwemmen of een shampoobeurt in een kapsalon. Patiënten met deze aandoening kunnen nekpijn en hoofdpijn hebben die hen ertoe brengen professionele zorg te zoeken bij een chiropractor of huisarts, maar die zorg is niet de oorzaak van het letsel. Het beste bewijs geeft aan dat de incidentie van slagaderlijke letsels in verband met manipulatie van de bovenste nek met hoge snelheid uiterst zeldzaam is – ongeveer één tot drie gevallen op 100.000 patiënten die behandeld worden. Dit is vergelijkbaar met de incidentie van dit type beroerte onder de algemene bevolking.

Kan ik tijdens de zwangerschap worden behandeld?

Chiropractische zorg tijdens de zwangerschap is een geweldige optie voor zowel de moeder als de zich ontwikkelende baby.

Tijdens de zwangerschap worden de banden en spieren die de wervels in uw wervelkolom ondersteunen uitgerekt, wat niet alleen kan leiden tot pijn en ongemak in uw rug en heupen, maar ook uw zwangerschap en mogelijk uw bevalling kan bemoeilijken. Bij een prenatale behandeling past de arts de wervelkolom, pezen en ligamenten aan om de spanning in de rug en het bekken te verlichten en zo ongemak en pijn te minimaliseren. Dit helpt complicaties tijdens de zwangerschap, zoals ischias of bekkengordelpijn, te voorkomen. Deze behandelingen of spinale manipulaties zijn zacht en comfortabel voor jou en jouw baby.

FAQ

How many sessions will I need?

Some patients only visit us a handful of times while other patients require weeks or months of consistent care. The amount of time required for your recovery depends on a number of factors, including the severity of your condition, age, and the level of improvement desired by the client. Some patients want their pain to reach a manageable level, while others want to visit us until it disappears completely. Talk to us about your goals so we can develop a treatment plan tailored toward your wishes.

Does getting adjusted hurt?

The movement of the joints during an adjustment does not cause pain. Many patients feel immediate relief following chiropractic treatment, but some may experience mild soreness, stiffness or aching, just as they do after some forms of exercise. This type of reaction comes primarily from the musculature. The severity of the reaction has to do with the overal condition of the client, when someone is in poor physical condition the probability of reactions is increased. Current research shows that minor discomfort or soreness following spinal manipulation typically fades within 24-48 hours.

What is the causing the cracking sound when I get adjusted?

Adjustment (or manipulation) of a joint may result in the release of a gas bubble between the joints, which makes a popping sound. The same thing occurs when you “crack” your knuckles. The noise is caused by the change of pressure within the joint, which results in gas bubbles being released.

What is the difference between physiotherapy and chiropractic?

While both practices share similarities, they are distinct and unique in their approach, techniques, and goals.

Physiotherapy is a healthcare profession that is focused on restoring and maintaining physical function and movement of the musculoskeletal system. Physiotherapists assess, diagnose, and treat a range of musculoskeletal, neurological, and respiratory conditions. They use a variety of treatment techniques such as exercise, manual therapy, electrotherapy, and education to help patients manage their condition.

Chiropractic care, on the other hand, is a healthcare profession that is focused on the diagnosis, treatment, and prevention of disorders of the musculoskeletal system, particularly the spine, but also the central nervous system. Chiropractors use manual manipulation or adjustment of the spine and other joints to correct misalignments or subluxations, relieve pain, and improve function. They also provide advice on lifestyle changes, exercises, and nutrition to promote optimal health and prevent future problems.

Can I get adjusted with Osteoporose?

Yes! In fact, research indicates that chiropractic care enhances your body’s natural healing process by stimulating osteoblast production. Osteoblasts are the cells that boost bone replacement in your body. Other factors such as diet, lifestyle habits and level of physical activity must also be taken into consideration as these are the most common causes of osteoporosis.

Is chiropractic treatment appropriate for children?

Yes, children can benefit from chiropractic care. In fact, good spinal function is essential for proper brain function and development. Besides the stress that comes from the birthing process, which can easily cause blockages in the vertebra of the nek and upper back, children are very physically active and experience many types of falls and blows from activities of daily living and sports. Injuries such as these may cause many symptoms including back and neck pain, stiffness, soreness or discomfort.

Is chiropractic safe?

Chiropractic is widely recognised as one of the safest nondrug, noninvasive forms of health care available for the treatment of neuromusculoskeletal complaints. Although chiropractic has an excellent safety record, no health treatment is completely free of potential adverse effects. The risks associated with chiropractic, however, are very small. Neck manipulation, when performed by a skilled and well educated professional such as a doctor of chiropractic, is a remarkably safe procedure.

Some reports have associated high-velocity upper neck manipulation with a certain rare kind of stroke, or vertebral artery dissection. However, evidence suggests that this type of arterial injury often takes place spontaneously in patients who have pre-existing arterial disease. These dissections have been associated with everyday activities such as turning the head while driving, swimming, or having a shampoo in a hair salon. Patients with this condition may experience neck pain and headache that leads them to seek professional care at the office of a doctor of chiropractic or family physician, but that care is not the cause of the injury. The best evidence indicates that the incidence of artery injuries associated with high-velocity upper neck manipulation is extremely rare—about one to three cases in 100,000 patients who get treated with a course of care. This is similar to the incidence of this type of stroke among the general population.

Can I get adjusted during pregnancy?

Chiropractic care during pregnancy is a wonderful option for both the mother and developing baby.

During pregnancy the ligaments and muscles that support the vertebrae in your spinal column are stretched, which can potentially lead not only to pain and discomfort in your back and hips, but also complicate your pregnancy and potentially your labor and delivery. A prenatal adjustment happens when the doctor adjusts the spine, tendons, and ligaments to relieve stress in the back and pelvis to minimize discomfort and pain. This helps prevent complications during pregnancy such as sciatica or pelvic girdle pain. These adjustments or spinal manipulations are gentle and comfortable for both you and your baby.

Wil je weten of Chiropractie jou kan helpen?

Neem dan nu contact op en laat je onderzoeken door Mark Ott